logi mob

خاک ورز مرکب

روش خاک ورزی با گاوآهن برگردان دار مصرف بالای انرژی و پایین وبودن راندمان عملیات خاک ورزی را بدنبال دارد، لذا توجه و بررسی دیگر روش های نوین خاک ورزی مرسوم بر روی محصول گندم به مرحله اجرا درآمد ،تا مسائل وخصوصیات خاک ورز های مرکب تولید داخل مشخص شود.

پیمایش به بالا