logi mob

همه چیز درباره‌ی کود آهن

همه چیز درباره‌ی کود آهن

در بین ریزمغذی ها، آهن و چگونگی استفاده از آن نقش تعیین کننده ای در تغذیه گیاهان دارد و یکی از مواد مغذی بسیار مهم در رشد گیاهان است . چرا که گیاهان بدون وجود آهن توانایی تولیـد کلروفیل را ندارند و  بدون کلروفیل، آنها نمی تواند اکسیژن را متابولیزه کند، همچنین بر، بالا بردن سبزینگی گیاهان و رشد ، گلدهی و باردهی بیشتر محصـولات تاثیر گذار است . بدون این عنصر مهم برگ ها دجار  رنگ پریدگی خواهند شد و تمامی سطح آنان به رنگ زرد در خواهد آمد که در برگهای جوانتر قسمت های بالای ساقه بیشتر دیده خواهند شد .بنابراین استـفاده از کود آهن، یکی از مهمترین عواملی است که در رشد گیاهان تاثیر می گذارد و باعث بالا بردن سبزینگی گیاه و افزایش رشد و گلدهی و باردهی محصول می‌شود.

مناسبترین زمان برای مصرف کود آن  فصل بهار و تابستان است که مصرف کود آهن به ازای هر درخت کامل ۶۰ گرم می باشد . گفتنی است که این میزان تا ۱۵ گرم در هنگام جوانه زنی درختان کاهش پیدا می کند .

قبل از گلدهی درختان مناسبترین زمان برای مصرف کود آهن می باشد.

در موردگیاهان جوانتر هم به میزان ۵ الی ۱۰ گرم آهن توصیه می شود. در مورد محصولات زراعی می توان برای هر متر مربع اززمین به میزان ۲ تا ۶ گرم آهن را بایک کیلوگرم کود آهن محلول شده ، در ۱۰۰۰ لیتر

آب آبیاری مورد استفاده قرار داد . 

پیمایش به بالا